Odjel je nadležan za poslove pripreme programa i projekata za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Varaždinske županije, a posebno razvojnih projekata od strateške važnosti za područje Varaždinske županije, regije i Republike Hrvatske, a koji se prijavljuju na nacionalne, međunarodne, transnacionalne te EU natječaje.

U spomenutim poslovima zaposlenici Odjela usko surađuju s prijaviteljima u svim fazama pripreme projektnih prijedloga; od oblikovanja projektne ideje, razrade projektnog zadatka, koordinacije svih dionika relevantnih za pripremu projektnog prijedloga, prikupljanja potrebnih informacija pa sve do same izrade projektne prijave.

Odjel prikuplja i informacije o potrebama i projektnim idejama na razini Varaždinske županije te vrši redovito informiranje javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije o mogućnostima financiranja projekata.

U Odjelu se također provode i koordiniraju aktivnosti informiranja i savjetovanja korisnika usluga JURA-e, organizacije prezentacija, seminara, okruglih stolova, konferencija i drugih događanja usko vezanih za područje pripreme programa i projekata.

Odjel za pripremu programa i projekata
PRIKRATKI IVANA voditelj ivana.prikratki@rrvz.hr 042 632-940
PEHARDA SANJA stručni suradnik sanja.peharda@rrvz.hr 042 632-937
BITUH JANA viši stručni suradnik jana.bituh@rrvz.hr 042 632-938
JURINEC LIDIJA stručni suradnik lidija.jurinec@rrvz.hr
LADIĆ NOVOSELEC TINA viši stručni suradnik tina.ladic@rrvz.hr 042 632-936