Izjava o pristupačnosti

grb hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI
RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1. lipnja prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.
Izjava je zadnji put preispitana 1. listopada 2021. godine.

Općenito

Kao tijelo javnog sektora, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima navedena Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu: www.rrvz.hr.
Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako bi osobe s invaliditetom imale što manje prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice www.rrvz.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na info@rrvz.hr ili na 042/632 940.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta https://www.rrvz.hr/ Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

    • telefonom: +385 1 46 09 041
    • telefaksom: + 385 1 46 09 096
    • elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr
    • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.

U Varaždinu, 1. listopada 2021. godine