Pravo na pristup informacijama

grb hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI
RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Zakonom o pravu na pristup informacijama objavljenom u Narodnim novinama br. 25/13, 85/15 i 69/22 (dalje u tekstu: Zakon), uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 Temeljem ovog Zakona pristup informacijama o Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije, područjima rada i aktivnostima može se ostvariti na sljedeći način:

 • proaktivnom objavom informacija o organizacijskoj strukturi, područjima rada i aktivnostima putem službene web stranice www.rrvz.hr ,
 • neposrednim pristupom informacijama ili pristupom pisanim putem podnositelju zahtjeva za pristupom informacijama,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 • dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 • drugim prikladnim načinom za davanje određene informacije (npr. e-mailom).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva koji se podnosi na sljedeće načine:

 • pisanim putem na adresu: Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin,
 • osobno na adresu: Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin,
 • putem e-maila na adresu: info@rrvz.hr
 • telefonom na broj: 042/632 940.

Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi za regionalni razvoj Varaždinske županije je Ivana Klinec Tkalec.

Kontakti službenika za informiranje:
Ivana Klinec Tkalec, Voditelj odjela za opće poslove
Adresa: Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin
Telefon: 042/632 940
E-mail: info@rrvz.hr

Na temelju usmenog ili pismenog zahtjeva za pristup informaciji Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije odlučit će u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije trebala odlučiti o zahtjevu za pristup informacijama, a sve sukladno odredbama čl. 22 Zakona.

Propisi:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22)
 2. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
 3. Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
 4. Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Instrument kvalitete: Upitnik za samoprocjenu.

Godišnje izvješće

Obrasci

Javnost rada

(čl.12. Zakona o pravu na pristup informacijama)

Sjednici Upravnog vijeća može prisustvovati najviše jedan predstavnik javnosti. Fizičke ili pravne osobe dužne su poslati zahtjev za prisustvovanje sjednici odnosno prisustvovanje svog predstavnika najkasnije tri dana prije održavanja sjednice e-poštom na: info@rrvz.hr.