Strateško planiranje

Javna ustanova za regionalni razvoj ima važnu ulogu u pripremi akata strateškog planiranja za područje Varaždinske županije kojima se definiraju razvojnih smjerovi i strateški ciljevi usklađeni sa nacionalnim i strateškim smjernicama EU.

Akti strateškog planiranja uključuju nacionalnu razvojnu strategiju, višesektorske i sektorske strategije, nacionalne planove, planove razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Program Vlade Republike Hrvatske, program konvergencije, nacionalni program reformi te provedbene programe tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

JURA sudjeluje u izradi nacionalnih strateških dokumenata, plana razvoja županije i ostalih dokumenata strateškog planiranja za područje županije te izradi njihovih provedbenih dokumenata, po ovlaštenju osnivača.

Sve upite vezane za izradu dokumenata strateškog planiranja i ostale poslove povezane s procesom strateškog planiranja možete uputiti elektroničkom poštom na adresu: stratesko@rrvz.hr

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027.

Nositelj izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. je Varaždinska županija.

Tijelo zadužena za vođenje izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije te njihovih provedbenih dokumenata je regionalni koordinator za Varaždinsku županiju, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Plan razvoja donosi Skupština županije u skladu s načelom partnerstva i suradnje.
Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usvojen je na sjednici Skupštine Varaždinske županije, 28.02.2023. godine.

Županijska razvojna strategija Varaždinske županije do 2020. godine

Županijska razvojna strategija temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj županije u kojem se određuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja.

Županijska razvojna strategija Varaždinske županije do 2020. godine izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) te Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rujan 2015.) te je usklađena sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Županijsku razvojnu strategiju donosi Skupština županije samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje.

Županijska razvojna strategija Varaždinske županije do 2020. godine prestala je važiti s danom usvajanja Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Sektorske strategije

Sektorski strateški dokumenti na razini županije izrađuju se s ciljem definiranja strateškog usmjerenja u određenom upravnom području (turizam, promet, okoliš i sl.) važnom za cjelokupan društveno-gospodarski razvoj županije.

Provedbeni programi

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.
Provedbeni program JLP(R)S izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLP(R)S, za mandatno razdoblje, u pravilu na 4 godine.
Provedbenim programom JLP(R)S opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave ili u planu razvoja JLS (ako je izrađen), kao i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu JP(R)S (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.
U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) izrada provedbenih programa je obavezna za JLP(R)S.