Zakonodavni okvir

ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

(https://www.zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske)

Podzakonski akti

Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja NN 121/15
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2292.html)

Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj NN 58/18
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_58_1201.html)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća NN 103/15
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2005.html)

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma NN 45/18
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_45_856.html)

Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora NN 24/18
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_24_465.html)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća NN 103/15
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2005.html)

Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija NN 24/18
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_24_466.html)

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 132/17
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html)

Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja NN 121/15
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2295.html)

 

ZAKON O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE

(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html)

Podzakonski akti

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 89/18
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_89_1748.html)

Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata NN 42/18
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_806.html)

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 6/19
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_6_136.html)

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja NN 66/19
(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1307.html)