Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga Kreativno inovacijski laboratorij:

    1.  Specifični ciljevi Poziva jesu:
       1. Ohrabriti nove oblike stvaranja na križanjima između različitih kulturnih sektora, na primjer kroz eksperimentalne pristupe i korištenje inovativnih tehnologija;
       2. Potaknuti inovativne među sektorske pristupe i alate koji će, gdje je to moguće, obuhvatiti višejezične i društvene dimenzije kako bi unaprijedili distribuciju, promociju i valorizaciju kulturi i kreativnosti, uključujući i kulturnu baštinu;
    2. Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 5.438.131,00 EUR;
    3. Intenzitet potpore iznosi do 60% ukupnog prihvatljivih troškova projekta;
    4. Rok za predaju projektnih prijedloga je 20. travnja 2023. godine;
    5. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici.