Projekti

Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Donja Voća

Projektom “Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Donja Voća”, Općina Donja Voća planira povećati stopu odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, uspostavom mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Donja Voća te nizom izobrazno-informativnih aktivnosti za povećanje svijesti građana o korištenju mobilnih reciklažnih dvorišta, važnosti smanjenja otpada, recikliranju i odvajanju otpada te korištenju obnovljivih izvora energije.

Energetska obnova Osnovne škole “Petar Zrinski” Jalžabet na adresi Varaždinska ulica 32, 42203 Jalžabet

Na postojećoj zgradi Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet predviđena je sveobuhvatna obnova koja uključuje energetsku obnovu zgrade, poboljšanje uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti (potresne otpornosti), povećanje sigurnosti u slučaju požara, omogućavanje pristupa u građevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i poboljšanje standarda korištenja objekta.

Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof

Projektom je planirana sveobuhvatna obnova zgrade javnog sektora u Novom Marofu na adresi Trg hrvatske državnosti 1, neoštećena u potresu, koja čini 1 ETC, a koja obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na vanjskoj ovojnici i tehničkim sustavima građevine, korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) ugradnjom dizalice topline i fotonaponske elektrane.