Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu:

    1. Cilj Poziva je pružanje podrške udrugama mladih i za mlade, osigurati provedbu većeg broja različitih aktivnosti koje za cilj imaju osnažiti mlade za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš;
    2. Prioritetna područja:
       1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu:
          1. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu;
          2. Lokalni i regionalni programi za mlade;
          3. Mladi i održivi razvoj zajednice;
          4. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju;
       2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici:
          1. Informativni centri za mlade;
          2. Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade;
          3. Centri za mlade;
       3. Mladi u ruralnim sredinama;
       4. Prevencija nasilja nad i među mladima;
       5. Prevencija ovisnosti mladih;
    3. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva raspoloživ je iznos od 1.865.250,00 EUR;
    4. Najmanji iznos koji će se dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 EUR;
    5. Najveći iznos koji će se dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 EUR;
    6. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta;
    7. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 09. listopada 2023. godine u 12 sati;
    8. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijedloga projekata dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865