Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv za verifikaciju računalnih programa za izračun energetskog svojstva zgrade:

    1. U sklopu Poziva zainteresirani subjekti mogu prijaviti računalne programe za verifikaciju, odnosno provjeru usklađenosti s važećim propisima za izračun energetskih svojstava zgrada a u svrhu izdavanja energetskih certifikata zgrada;
    2. Prijave na Poziv podnose se do 05. lipnja 2022. godine;
    3. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/poziv-za-verifikaciju-racunalnih-programa-za-izracun-energetskog-svojstva-zgrade/14561