U Županijskoj palači, dana 09. prosinca 2022. godine, održan je prvi sastanak Partnerskog vijeća Varaždinske županije.

Partnersko vijeće, kao savjetodavno tijelo, u skladu s načelima politike regionalnog razvoja te strateškog planiranja i upravljanja razvojem, raspravlja i daje mišljenja i prijedloge na razvojne dokumente tijekom njihove pripreme i provedbe.

Varaždinska županija kao tijelo odgovorno za pripremu planskog dokumenta uključuje u svoj rad Partnersko vijeće i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela, a predstavnike Partnerskog vijeća uključuje u odbor za te praćenje provedbe planskog dokumenta.

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, temelj izrade i provedbe planskih dokumenata politike regionalnog razvoja je u partnerskom pristupu. Isto tako jedno od temeljnih načela politike regionalnog razvoja je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora – rekao je župan Anđelko Stričak

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije kao regionalni koordinator za Varaždinsku županiju zadužena je za koordinaciju izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. godine te ujedno obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća.

Na održanom sastanku, jednoglasnim odlukama prisutnih članova odabran je predsjednik Partnerskog vijeća, Anđelko Stričak te zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća, Mladen Jakopović. Ujedno je usvojen i Poslovnik o radu Partnerskog vijeća. Na samom kraju predstavljen je proces izrade Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine i daljnje aktivnosti te su članovi Partnerskog vijeća pozvani na aktivno uključenje u proces izrade ovog važnog dokumenta.

 

GALERIJA FOTOGRAFIJA