Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma:

    1.  Predmet Javnog poziva je financiranje radova gospodarenje u šumama privatnih šumoposjednika, i to:
       1. Prirodne obnove šuma;
       2. Umjetne obnove šuma;
       3. Njege šuma;
       4. Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu;
       5. Sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima;
       6. Zaštite šuma od štetnih organizama i požara;
       7. Održavanje izvora, bunara i cisterni;
    2. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se Operativnim godišnjim planom za 2024.;
    3. Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv traje do 31. kolovoza 2023. godine;
    4. Više informacija dostupno je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/sume-112/javni-poziv-za-podnosenje-prijave-za-financiranje-radova-gospodarenja-u-sumama-privatnih-sumoposjednika-za-2024-godinu-iz-sredstava-naknade-za-koristenje-opcekorisnih-funkcija-suma/6039