Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Upute za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Upute su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi i pravilnoj primjeni odredbi zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem te su namijenjene regionalnim i lokalnim koordinatorima.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s ovim Uputama i javno objavljuje.

Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa.

Upiti vezani za izradu izvješća mogu se uputiti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja u upravljanja razvojem Republike Hrvatske, elektroničkom poštom na adresu strategije@mrrfeu.hr.

Upute za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moguće je skinuti preko sljedeće poveznice