Europska komisija započela s provedbnom nove sheme mobilnosti za umjetnike i kulturne profesionalce u vrijednosti od 21 milijun eura pod nazivom Culture Moves Europe. Nova shema će se nadovezati na iskustva stečena u provedbi pilot-projekta I-Portunus u razodblju od 2018. do 2022. godine te će postati stalan dio programa Kreativna Europa.

Tijekom sljedeće tri godine, Culture Moves Europeće imati na raspolaganju proračun od 21 milijun eura, što će omogućiti da oko 7 tisuća umjetnika i kulturnih profesionalaca ostvari međunarodnu kulturnu suradnju ili ode u inozemstvo na profesionalno usavršavanje, su-kreira, ko-producira te predstavi svoj rad novoj publici.

Culture Moves Europe će nuditi sredstva umjetnicima, kulturnim profesionalcima te organizacijama domaćinima iz svih sektora unutar podsektora Kultura i državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Umjetnicima u nastajanju će se posvetiti posebna pozornost.

Prvi pozivi očekuju se u jesen 2022. godine.

Više informacija dostupno je na poveznici https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals