Varaždinska županija nastavlja sa provedbom sveobuhvatnog projekta obnove i prenamjene dvorca Šaulovec u Europski talent centar – Centre izvrsnosti Varaždinske županije, koji je kao strateški projekt uključen u Razvojni sporazum za Sjeverozapadnu Hrvatsku. Projekt obuhvaća obnovu i revitalizaciju dvorca ali i cijelog okolnog kompleksa, što će se realizirati kroz više faza i kombinacijom različitih izvora financiranja.

Budući da je obnova samog dvorca Šaulovec u tijeku i bit će potrebno neko vrijeme da se on dovede u funkciju sljedeća faza razvoja kompleksa i davanja namjene lokaciji je prenamjena bivše pomoćne zgrade. Osim obavljanja funkcije administrativnog sjedišta Ustanove ETC Hrvatska, zgrada će imati i funkciju mjesta za provođenje obrazovnih programa te prezentacijskog prostora dvorca Šaulovec.

U tu svrhu je krajem ožujka 2023. godine, na Program podrške regionalnom razvoju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Varaždinska županija, uz savjetodavnu podršku JURA-e, prijavila projektni prijedlog „Građevinska sanacija objekta upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec“ te su zatražena bespovratna sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR što je ujedno i maksimalni iznos koji je moguće ostvariti po pojedinom zahtjevu. Sama vrijednost investicije trenutno se procjenjuje na 356.000,00 EUR, a prethodno je za tu namjenu odobreno i 46.452,98 EUR  iz Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu.