Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini:

    1. Cilj Pilot projekta javnog poziva je osigurati financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini;
    2. Ukupna sredstva za Pilot projekt javnog poziva iznose 785.719,03 EUR / 5.920.000,00 HRK, od čega:
       1. Grupa 1 – za jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije 100.000,00 EUR/753.450,00 HRK;
       2. Grupa 2 – za jedinice lokalne samouprave s potpomognutih područja (I. do IV. skupina indeksa razvijenosti) do 50.000 stanovnika (prema Popisu 2021.):
          1. Za gradove : 172.53965 EUR/1.300.000,00 HRK;
          2. Za općine: 72.997,54 EUR/550.000,00 HRK;
       3. Grupa 3 – za sve ostale jedinice lokalne samouprave 440.181,83 EUR/3.316.550,00 HRK;
    3. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 EUR / 146.470,68 HRK za najviše 10 korisnika;
    4. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava;
    5. Više o samom Pilot projektu javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/javni-pozivi/pilot-projekt-javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-za-financijsku-potporu-usmjerenu-na-sufinanciranje-troskova-stanovanja-mladim-obiteljima-i-mladima-u-2023-godini/6777

 

 

DJELOMIČNO ZATVARANJE JAVNOG POZIVA

Dana 24. svibnja 2023. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je djelomično zatvaranje Pilot projekta – Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini:

    1. Javni poziv zatvara se u dijelu koji se odnosi na prijavitelje iz Grupe 2 i Grupe 3 zbog iscrpljenja financijskih sredstava;
    2. Javni poziv ostaje otvoren u dijelu koji se odnosi na prijavitelje iz Grupe 1 (jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije);

Više o samoj obavijesti o zatvaranju Javnog poziva dostupno je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/6800

 

 

PRERASPODJELA SREDSTAVA I ZATVARANJE POZIVA

Dana 14. lipnja 2023. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Obavijest o preraspodjeli sredstava i zatvaranju Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.

Sukladnoj objavljenoj Obavijesti, sredstva u iznosu od 41.680,00 EUR koja su predviđena za prijavitelje iz Grupe 1 preraspodjeljuju na prijavitelje iz Grupe 2 i Grupe 3, koji su svoje prijave podnijeli prije zatvaranja Poziva za Grupu 2 i Grupu 3.

Slijedom navedenog, Poziv se u potpunosti zatvara za sve grupe prijavitelja s danom 14. lipnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/6820