Europska komisija je u sklopu zaključka Izvješća o Planu rada za kulturu 2019. – 2022. ujedno odredila i nove prioritete kulturne politike Europske unije. Tako se u zaključku izvješća predlažu naglašava važnost jačanja EU okvira za kulturnu suradnju kao i važnost kontinuiranog rada na sljedećim prioritetima:

    • Odnos između kulture i održivosti;
    • Usmjerenosti na klimatske promjene i okoliš;
    • Status, radni i socijalni uvjeti, kao i otpornost kulturnih i kreativnih profesionalaca;
    • Rodna jednakost;
    • Prilike i izazovi koje donosi digitalna transformacija, kao i njeni učinci na kulturnu i umjetničku raznolikost;
    • Jačanje socijalne kohezije i dobrobiti;
    • Jači fokus na strateški pristup EU međunarodnim kulturnim odnosima.

U sklopu Izvješća, Europska komisija je ujedno definirala i nove teme koje zaslužuju pozornost, a koje se odnose na:

    • Oporavak i otpornost kulturnih i kreativnih sektora nakon COVID-19 pandemije;
    • Borba protiv krijumčarenja kulturnih dobara;
    • Omogućavanje pristupa kulturi i kreativnosti ljudima s tjelesnim oštećenjima;
    • Kultura, demokracija i kulturna prava u odnosu na obrazovanje.

Izvješće također jasno naglašava da kultura zaslužuje izraženije mjesto u europskom projektu.

Više detalja dostupno je na poveznici: https://culture.ec.europa.eu/news/commission-assesses-current-cultural-policy-cooperation-and-proposes-new-priorities