Dana 19. rujna 2022. godine, Komunalno poduzeće Novokom d.o.o. održalo je završnu konferenciju projekta Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Novog Marofa i Općine Ljubešćica.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica“ KK.06.3.1.18.0145, iznosi 2.970.375,00 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi (PO) 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, SC 6i1 „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“ u iznosu od 1.128.885,44 kune odnosno 62,4277648%. Razdoblje provedbe projekta je od 22. ožujka 2021. do 22. rujna 2022. godine.

Jedan od osnovnih ciljeva navedenog projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada na području Grada Novog Marofa i Općine Ljubešćica. Kao što je istaknuto na završnoj konferenciji, zahvaljujući nabavi dva nova komunalna vozila (jedno za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike kapaciteta te drugog za prikupljanje glomaznog otpada) uz istovremeno poticanje i razvoj svijesti stanovnika, komunalno poduzeće Novokom d.o.o. osiguralo je potrebe preduvjete za osiguranje veće količine odvojeno prikupljenog otpada.

Odnosno, zahvaljujući novo nabavljenim vozilima te ostalim projektnim aktivnostima, očekuje se da će  godinu dana nakon završetka projekta biti osigurano povećanje količine odvojeno prikupljenog otpadnog papira u iznosu od 168.5 tona, plastike u iznosu od 89.5 tona, te glomaznog otpada u iznosu od 110 tona.

Kao značajan doprinos projekta ujedno je istaknuta i činjenica da su se njime stvorili preduvjeti za unapređenje procesa gospodarenja otpadom. Sve navedeno će značajno unaprijediti kvaliteta života, primijeniti načela zaštite okoliša, smanjiti utjecaj klimatskih promjena te modernizirati cjelokupni sustav gospodarenja otpadom na području Grada Novog Marofa i Općine Ljubešćica.

Stručnu savjetodavnu podršku u provedbi projekta komunalnom poduzeću Novokom d.o.o. pružila je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.