Dana 07. lipnja  2023. godine, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Cilj Nacionalnog programa za mlade je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene integracije.

Nacionalni program sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera, za čiju je provedbu zaduženo 5 tijela državne uprave.

Prioritetna područja ovog Nacionalnog programa su:

    1. Rad s mladima
    2. Participacija mladih u društvu
    3. Obrazovanje mladih
    4. Mladi i Europska unija
    5. Mladi u ruralnim područjima
    6. Zdravlje i kriza uzrokovana pandemije koronavirusa

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. dostupan je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages//Direktorij%202//Nacionalni%20program%20za%20mlade%202023.-2025..pdf