Vlada Republike Hrvatske je dana 31. kolovoza 2023. godine usvojila  prijedlog dodatka Nacionalnom programu za oporavak i otpornost 2021. – 2026.  (NPOO) za završno usuglašavanje sa Europskom komisijom.

Usvajanjem prijedloga dodatka došlo je do izmjena pojedinih komponenti NPOO-a te su dodane nove reforme i REPowerEU poglavlje koji ima za cilj dekarbonizaciju zgrada, ubrzanje energetske tranzicije za održivo gospodarstvo, zatim razvoj konkurentnog energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava.

U okviru Inicijative C6.1 Obnova zgrada mijenja se ukupan iznos za sanaciju zgrada oštećenih u potresu koji sada iznosi 2,03 milijardi eura, od čega se na obnovu zgrada oštećenih potresom odnosi 1,525 milijardi eura, a na ostale zgrade 505 milijuna eura;

Dodatnom alokacijom u planu je obnoviti dodatnih 337.000 m2 zgrada oštećenih u potresu te dodatnih 598.000 m2 zgrada neoštećenih u potresu;

Dodatak Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u okviru Inicijative C6.1 Obnova zgrada sadrži modifikaciju 4 postojeće reforme i povezanih investicija te 3 nove reforme;

U dodatku plana predlaže se izmjena određenih  pokazatelja reforme C6.1.R2 Razvoj adekvatnih vještina  u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa;

U okviru reformi C6.1.R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenja administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove osnažuje se uloga postojećih One stop shopova koji će sudjelovati u kampanjama s ciljem  podizanja svijesti građana o važnosti participacije, suradnje i aktivnog angažmana u planiranju i donošenju odluka o urbanim pitanjima;

Planirano je u uvođenje novih reformi, prvenstveno provedba pilot projekta za kružnu uporabu građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra;

Uvest će se i  novi model za pripremu, organizaciju i provedbu programa obrazovanja odraslih usmjerenog na razvoj zelenih vještina i kompetencija u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja;

Predviđeno je i unaprjeđenje okvira stambene politike kroz donošenje Nacionalnog plana stambene politike i akcijskih planova, Inovativnog programa usmjerenog podizanju kvalitete stanovanja, Javnog sustava za učinkovitije upravljanje stanovima i Pilot programa za mlade.

Više informacija o Prijedlogu dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti dostupno je na sljedećoj poveznici:  https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/vlada-usvojila-prijedlog-dodatka-npoo-a-za-zavrsno-usuglasavanje-sa-europskom-komisijom/17050